Horatius arcai

2014. december 24. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Horatius arcai, szerkesztette Hajdu Péter, Budapest, reciti, 2014.

Horatius_boritoA kötet, amelyet az olvasó a kezében tart, többszerzős monográfia Horatiusról. Nem abban az értelemben szerzői monográfia, ahogyan azt évtizedekkel ezelőtt elképzelték – tudniillik az életrajzra és az életmű egységére koncentráló folyamatos elbeszélés –, hanem olyan könyv, amely egy egységes szemléleti keretben az életmű pillanatnyilag fontosnak látszó összes aspektusával foglalkozik.
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

In memoriam Tüskés Tibor

2014. december 15. § 1 hozzászólás

reciti könyv

In memoriam Tüskés Tibor: Emlékezések, esszék, dokumentumok, válogatta, szerkesztette Tüskés Gábor, Budapest, reciti, 2014.

InMemoriamboritokep

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetében működő kritikatörténeti munkaközösség tagjaként – Szörényi László intézetigazgatóval történt előzetes egyeztetés után – 2012 januárjában azzal a kéréssel fordultam 2009 novemberében elhunyt édesapám még élő, általam ismert pályatársaihoz, barátaihoz és tanítványaihoz, hogy írják meg a személyére és munkájára vonatkozó emlékeiket, reflexióikat, s rögzítsék kapcsolatuk történetét.
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Cseh ködképek fürkészője: Írások Berkes Tamás 60. születésnapjára

2014. december 4. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Cseh ködképek fürkészője: Írások Berkes Tamás 60. születésnapjára, szerk. Balogh Magdolna, Kalavszky Zsófia, Budapest, reciti, 2014.

Berkes_boritokep

A Cseh ködképek fürkészője című kötetben kollégák és barátok köszöntik egy-egy írással a magyar bohemisztika kiváló kutatóját, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Közép- és kelet-Európai Osztályának vezetőjét, a hatvanéves Berkes Tamást. A huszonegy szerzős Festschrift alcíme akár az Írások Közép-Európáról Közép-Európából is lehetne, hiszen a kötet szerzői e régióban élő és dolgozó költők, írók, műfordítók, irodalomtörténészek, akik a magyar, szlovák, cseh, lengyel, orosz és litván nyelvű irodalom, irodalomtörténet és -elmélet problémáit, kérdéseit feszegetik.
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások

2014. november 27. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások, szerk. Biró Annamária, Boka László, Nagyvárad–Budapest, Partium Kiadó – reciti, 2014.

ertelmisegi_karriertortenetek_borito

Az értelmiségi karrierek kutatása az irodalom- és művészetszociológia, a társadalomtörténet, illetve a megújuló történettudomány bizonyos aldiszciplínáiban is kedvelt kutatási téma. A magyar értelmiségtörténet kutatása mindazonáltal nem fejlődött önálló tudományággá, s inkább egyéb tematikus részkutatásokban merült fel az egyéni vagy csoportos karriermodellek tisztázásának igénye.
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

A’ Magyar Páméla [ReTextum ‧ 1]

2014. október 9. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Kis János, A’ Magyar Páméla: Forráskiadás, bevezette és sajtó alá rendezte Labádi Gergely, Budapest, reciti, 2014 (ReTextum, 1).

AMagyarPamelaBoritoKep

A’ Magyar Páméla irodalomtörténeti értékelése meglehetősen egyöntetű: túlságosan megkésett, az eredeti elbeszéléstechnikai újítását nem megőrző átdolgozás. Ha a forrás Samuel Richardson Pamelája, e vélemények alighanem helytállók. Ám ha kiderül, hogy Kis János valójában egy egykor népszerű német folyóirat két-három évvel korábbi számában megjelent elbeszélést követ, akkor újra kell gondolnunk, mit tudunk a 18–19. század fordulója magyar irodalmáról, a Pamela utóéletéről és Kis János szempontjairól. Jelen kiadvány A’ Magyar Páméla és forrása párhuzamos kiadásával, valamint a bevezető tanulmánnyal erre tesz kísérletet.
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

VERS. Verstan, poétika, trópusok a 15–17. századi Európában: Fiatalok Konferenciája 2013

2014. július 15. § 0 hozzászólás

reciti könyv

VERS. Verstan, poétika, trópusok a 15–17. századi Európában: Fiatalok Konferenciája 2013, szerk. Bartók Zsófia Ágnes, Fajt Anita, Görög Dániel, Hevesi Andrea, Maróthy Szilvia, Budapest, reciti, 2014 (Arianna könyvek, 7).

fikon1bor
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Jólét és erény: Tanulmányok Széchenyi István Hitel című művéről

2014. június 12. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Jólét és erény: Tanulmányok Széchenyi István Hitel című művéről, szerk. Hites Sándor, Budapest, reciti, 2014 (Hagyományfrissítés, 2).

nh2borito

Gróf Széchenyi István Hitel című, 1830-ban megjelent könyve ma is a 19. század egyik legtöbbet emlegete magyar nyelvű szövege. Jelen tanulmánykötet szerzői eltérő tudományágak felől, többek közt a politikatörténet, a gazdaságtörténet, az eszmetörténet és az irodalomtörténet összefüggéseiben veszik szemügyre Széchenyi munkáját, s jutnak az eddig ismertektől sok tekintetben eltérő megállapításokra.
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

„Jól őrizd helyedet” – Emlékezések Tarnai Andorra

2014. június 11. § 0 hozzászólás

reciti könyv

„Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra, vál., szerk. Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, a képeket vál. Kecskeméti Gábor, Budapest, reciti, 2014.

TarnaiBorito

E gyűjtemény gondolata 2013. augusztus 24-én, Tarnai Andor lovasi sírjának feleségemmel és kollégáimmal közösen történt felkeresésekor vetődött föl bennem. A halálának 19. évfordulóján, a család meghívására tartott, szűk körű megemlékezés ösztönözhette a felismerést: érdemes lenne összegyűjteni és közreadni a Tarnai-díjasok visszaemlékezéseit, kiegészítve az őt köszöntő és rá emlékező korábbi meg újabb írásokkal.
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Latinitas Polona

2014. április 28. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Latinitas Polona: A latin nyelv szerepe és jelentősége a történelmi Lengyelország kora újkori irodalmában, szerk. Békés Enikő, Szilágyi Emőke Rita, Budapest, reciti, 2014.

Borito

Jelen kötet a Varsói Egyetem Lengyelországi és Kelet-Közép-Európai Antik Hagyományok Kutatóközpontja (OBTA UW) és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete közötti együttműködésnek köszönhetően lát napvilágot. A tanulmánykötet célja, hogy bemutassa a magyar közönségnek a lengyelországi neolatinitással foglalkozó kutatók utóbbi évtizedekben keletkezett tanulmányait, amelyeket eddig még nem fordítottak le az ún. kongresszusi nyelvekre.
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

A Nemzet Kalogánya

2014. április 25. § 0 hozzászólás

reciti könyv

A Nemzet Kalogánya: Kálmán C. György 60. születésnapjára, szerk. Veres András, a szerk. munkatársa Jeney Éva, Budapest, reciti, 2014.

kcgy60borito
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 2.

2014. február 10. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Do­romb: Köz­köl­té­szeti ta­nul­má­nyok, 2, szerk. Csörsz Ru­men Ist­ván, Bu­da­pest, re­citi, 2013.

Doromb2_borбtв

Évszázados tapasztalat, hogy a közköltészet végeláthatatlan svédasztalát (netán bolhapiacát?) egyaránt körülállják hivatásos és műkedvelő költők, de „szűrös-gubás emberek” is, s mindenki leemel róla valamit, ami megtetszik neki. Talán le is tesznek ide ezt-azt: a közköltészet új elemeket szívhat magába a szóbeliségből, népdalokból, mondákból, közmondásokból. E kapcsolatrendszer legalább akkora (ha nem nagyobb) értékek közvetítőjévé teszi, mint amikor a műköltészet „háztáji”, gyengécske visszfényeként viselkedik.

A Doromb: Közköltészeti tanulmányok 2. kötete az előzmények szellemében, mégis új irányokból keresi a választ a fentiekre. Ezúttal e hagyomány tág határvidékére kirándulunk: az alkalmi műköltészet, az epigonizmus, a propaganda világába.
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Szín – játék – költészet: Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére  Kilián István publikációi (1959–2013)

2013. május 10. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Szín – játék – költészet: Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére, szerk. Czibula Katalin, Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna, Budapest–Nagyvárad, Partium Kiadó – Protea Egyesület – reciti, 2013.

Kilián István pubikációi (1959–2013), összeállította Medgyesy S. Norbert, Budapest, Protea Egyesület – reciti, 2013.

Kilian80boritokep
» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Hagyományfrissítés, 1.

2012. december 28. § 0 hozzászólás

reciti könyv

Szívből jövő emlékezet:  Tanulmányok Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok című írásáról, szerk. Fórizs Gergely, Budapest, reciti, 2012 (Hagyományfrissítés, 1).

Jelen kötet szerzői Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok címen ismert írásának újraolvasására vállalkoznak. A tanulmányok változatos kiindulópontú (klasszika-filológiai, eszmetörténeti, kritikatörténeti, tudománytörténeti, folklorisztikai, filozófiatörténeti és irodalomtörténeti), de minden esetben szövegközeli elemzései a tárgyalt szöveg új értelmezési lehetőségeinek megteremtésén túl hozzájárulnak a bölcsészeudományok egyes módszertani beidegződéseinek felülvizsgálatához.

Szívből jövő emlékezet


» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 1.

2012. december 18. § 0 hozzászólás

Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 1, szerk. Csörsz Rumen István, Budapest, reciti, 2012.

Doromb 1

A Doromb tanulmánykötet-sorozat a közköltészet, a populáris irodalom rejtelmes világába vezet. A címet a reformkori debreceni kéziratok hatására, önironikusan választottuk. Nem kétséges: bizony lantról lesz szó e kötetekben, amely csak látszólag „negatív”. Inkább: mezítlábas, fapados, furnértetős, filléres, egyhúrú, alkalmi… Aki lantot pendít, az képes dallamot játszani – aki dorombot, az a dallamnak csak árnyékát, kivonatát, ritmusát, illúzióját. Az egyikük létrehoz, a másikuk felidéz, helyettesít, re- vagy dekonstruál. Egyiküké a Mű, másikuké a szöveg.

A sorozat nyitó darabjának tanulmányai a középkortól a reformkorig sokféle közköltészeti érintkezésekről, háttértudásról, a populáris kultúra irodalmi kapcsolatairól tudósítanak. Talán ízelítőt adnak abból a körforgásból, amely szájhagyomány és írásbeliség, elit művészetek és a köznépi, falusi, mezővárosi, később polgári közösségi műveltség között figyelhető meg. S ne gondoljuk, hogy csak e régi korokban, hiszen napjainkig egészen hasonló folyamatok tartják ébren a populáris kultúrát.


» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

„A végtelenség küszöbén”: Írások Vujicsics Sztoján emlékére

2012. április 20. § 0 hozzászólás

reciti könyv

„A végtelenség küszöbén”: Írások Vujicsics Sztoján emlékére, szerk. Török Zsuzsa, Vujicsics Marietta, rec.iti, Budapest, 2012.

 

Vujicsics Sztoján
Стојан Вујичић
1933–2002

„Nyomot hagyni, azt igen. S hagyott is nyomokat, nem egyet, nem akármilyeneket. Tulajdonképpen nem is nyomokat, hanem pecséteket, lezáró, befejező emblémákat.

Szentendrén látható a legragyogóbb, úgy hívják: Egyházművészeti és Tudományos Gyűjtemény. Röviden: múzeum. A Múzeum. Életének legjobb évtizedeit szánta e mű – eme életmű – létrehozására. Akik ismerték őt, látják a mű mögött Sztoján személyiségét: az épület eleganciája, a műtárgyak patinája, az egészből sugárzó ízlés és igényesség, a príma minőség és exkluzivitás, mind Sztoján alakját idézi; későbbi korok emberei számára pedig az ő személye is bele fog olvadni a kiállított ikonok festőinek szellemlényei közé.”

Milosevits Péter


» Tovább a teljes szövegre «

No tags for this post.

Magyar Arión

2012. január 9. § 0 hozzászólás

Magyar Arión

Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről

 

szerk.

Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla

Budapest

rec.iti

2011

978-963-7341-92-2

No tags for this post.

MAMŰL-LX

2011. szeptember 26. § 0 hozzászólás

Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, minden kor, a főszerkesztő, Kőszeghy Péter LX. születésnapjára
(ángyod térde – „Zsúpra aggnő”)

szerkesztette

Bartók István, Csörsz Rumen István, Jankovics József, Szentmártoni Szabó Géza

Budapest, rec.iti, 2011

978-963-7341-89-2

No tags for this post.

Septempunctata

2011. május 22. § 0 hozzászólás

Septempunctata
Tanulmányok Petrőczi Éva hatvanadik születésnapjára

szerk.

Pénzes Tiborc Szabolcs

Budapest, rec.iti, 2011

No tags for this post.

Építész a kőfejtőben – Architect in the Quarry

2010. november 25. § 0 hozzászólás

Építész a kőfejtőben: Tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára
Architect in the Quarry: Studies Presented to Péter Dávidházi On His Sixtieth Birthday

szerk./edited by

Hites Sándor, Török Zsuzsa

Budapest, rec.iti, 2010

978-963-7341-87-8

No tags for this post.

Ghesaurus

2010. október 4. § 0 hozzászólás

Ghesaurus
Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára

 

szerk. Csörsz Rumen István

Budapest, rec.iti, 2010

No tags for this post.

Borostyánút

2010. június 20. § 0 hozzászólás

Borostyánút
Tanulmányok Bojtár Endre
70. születésnapjára

Szerkesztette:

Berkes Tamás

Budapest, rec.iti, 2010

978-963-7341-85-4

No tags for this post.

Aranyozás

2010. január 7. § 0 hozzászólás

Aranyozás: Tanulmányok Korompay H. János hatvanadik születésnapjára

 

szerk. Fórizs Gergely
Budapest, rec.iti, 2009

978-963-7341-84-7

No tags for this post.

Margonauták

2009. augusztus 14. § 0 hozzászólás

Margonauták: Írások Margócsy István 60. születésnapjára

 

szerk.

Ambrus Judit, Bárány Tibor, Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Vaderna Gábor, munkatárs Teslár Ákos

Budapest, rec.iti, 2009.

978-963-7341-83-0

No tags for this post.

Where Am I?

You are currently browsing the reciti könyv category at ‧ r e c i t i ‧.